Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie serwis informacyjny
Strona główna
Struktura organizacyjna
 • Statut
 • Dyrekcja jednostki
 • Regulamin organizacyjny
 • Rejestry i ewidencje
 • Struktura własnościowa, majątek
 • Status prawny
 • Przedmiot działalności i kompetencje
 • Tryb działania
 • Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 • Dane adresowe
  Zamówienia publiczne
  Projekty dofinansowane z UE - dotacje
  Miejska służba parkingowa
  Inżynieria ruchu
  Zespół ds. Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
  Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych
  Postępowania odszkodowawcze
  Oferty pracy
  Kontrole
  Majątek jednostki
  Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

    Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018

  Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018


  Lista załączników
  1. Plan postępowań 2018
    udostępnił Wojciech Lesik dnia 2018-01-18
    opracował Wojciech Lesik dnia 2018-01-18
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Letnie i zimowe utrzymanie jezdni ulic na terenie miasta Chorzowa

  Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwaną w dalszej części „ustawą”. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ, stosuje się przepisy wspomnianej ustawy.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Formularz Ofertowy - zał. nr 1
  4. JEDZ - zał. nr 2
  5. Wzór umowy - zał. nr 3
  6. Opis Przedmiotu Zamówienia - zał. nr 4
  7. SST - Lato - zał. nr 4a
  8. SST - Zima - zał. nr 4b
  9. Wykaz ulic - Letnie utrzymanie - zał. nr 5
  10. Wykaz dróg wew. - Letnie utrzymanie - zał. nr 5
  11. Wykaz ulic - Zimowe utrzymanie - zał. nr 6
  12. Wykaz dróg wew. - Zimowe utrzymanie - zał. nr 6
  13. Wykaz ulic - letnie utrzymanie w okresie zimowym - zał. nr 7
  14. Informacja o wpłynięciu odwołania
  15. kopia odwołania
  16. Zmiana treści SIWZ
  17. Ogłoszenie nr 2017/S 212-441409
  18. Zmiana treści SIWZ 2
  19. Ogłoszenie o sprostowaniu wysłane w dniu 28.11.2017r.
  20. Ogłoszenie nr 2017/S 230-480508
  21. Zmiana treści SIWZ 3
  22. SIWZ po modyfikacji po wyroku KIO 2146/17 z dn. 30.10.2017r.
  23. rejestry
  24. Formularz ofertowy zał. nr 1 po modyfikacji dn. 21.12.2017r.
  25. Projekt umowy - zał. nr 3 po modyfikacji dn. 21.12.2017r.
  26. Opis Przedmiotu Zamówienia - zał. nr 4 po modyfikacji dn. 21.12.2017r.
  27. SST - Lato - zał. nr 4a po modyfikacji dn. 21.12.2017r.
  28. SST - Zima - zał. nr 4b po modyfikacji dn. 21.12.2017r.
  29. Ogłoszenie o sprostowaniu wysłane w dniu 21.12.2017r.
  30. Ogłoszenie nr 2017/S 247-521731
  31. Wyjaśnienie treści SIWZ
  32. Załącznik nr 5 - forma edytowalna
  33. Załącznik nr 6 - forma edytowalna
  34. Załącznik nr 7 - forma edytowalna
  35. Informacja o wpłynięciu odwołania 03.01.2018
  36. Odwołanie z dn. 02.01.2018r.
  37. Zmiana treści SIWZ i sprostowanie odp. na pyt. 19
  38. Ogłoszenie o sprostowaniu wysłane w dn. 08.01.2018r.
  39. Ogłoszenie nr 2018/S 006-010413
    udostępnił Tadeusz Waluga dnia 2017-10-03
    opracował Tadeusz Waluga dnia 2017-10-03
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    zaprojektowanie, dostarczenie, wykonanie i uruchomienie do działania Liniowego Systemu Zarządzania Ruchem na terenie miasta Chorzowa

  w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

  „Budowa centrum przesiadkowego chorzowskiego Rynku
  wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (RPO WSL 2014-2020 w formule ZIT):

  • Oś Priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna;
  • Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie;
  • Poddziałanie 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie.

  o wartości powyżej 209 000 euro


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. PFU
  4. Załącznik - Dane do modelu
  5. Oświadczenia Wykonawcy
  6. JEDZ-wzór
  7. Formularz Ofertowy
  8. Załącznik nr 1 do PFU
  9. Wzór umowy
  10. Informacja o wpłynięciu odwołania
  11. kopia odwołania
  12. Informacja o wpłynięciu odwołania 2
  13. kopia odwołania 2
  14. Postanowienie w sprawie KIO 1811/17
  15. Zmaina treści SIWZ
  16. Ogłoszenie nr 2017/S 175-359459
  17. poprawiony załącznik - Natężenia ruchu dla modelu mikrosymulacyjnego
  18. SIWZ po modyfikacji nr1
  19. Zmiana treści SIWZ 2
  20. Ogłoszenie nr 2017/S 205-424085
  21. Wyjaśnienie treści SIWZ
  22. Wzory gwarancji
  23. Zmiana treści SIWZ 3
  24. Ogłoszenie nr 2017/S 216-450274
  25. Wzór umowy po zmianie
  26. Korekta odpowiedzi na pytanie 233
  27. Zmiana treści i wyjaśnienie treści SIWZ
  28. Ogłoszenie o sprostowaniu wysłane w dniu 22.11.2017r.
  29. Rozdział II SIWZ - Zał.1-3 po modyfikacji 22.11.2017r.
  30. Ogłoszenie nr 2017/S 226-471793
  31. Protokół z otwarcia ofert
    udostępnił Tadeusz Waluga dnia 2017-08-21
    opracował Tadeusz Waluga dnia 2017-08-21
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Plan Postępowań o udzielenie zamówień w 2017 r.

  Plan Postępowań o udzielenie zamówień w 2017 r.


  Lista załączników
  1. Plan postępowań 2017
    udostępnił Wojciech Lesik dnia 2017-01-25
    opracował Wojciech Lesik dnia 2017-01-25
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zamówienia publiczne

  Archiwum dostępne pod adresem http://bip.mzuim.chorzow.pl/kategoria_1.html

    udostępnił Wojciech Lesik dnia 2016-10-27
    opracował Wojciech Lesik dnia 2016-10-20
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra