Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie serwis informacyjny
Strona główna
Struktura organizacyjna
 • Statut
 • Dyrekcja jednostki
 • Regulamin organizacyjny
 • Rejestry i ewidencje
 • Struktura własnościowa, majątek
 • Status prawny
 • Przedmiot działalności i kompetencje
 • Tryb działania
 • Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 • Dane adresowe
  Zamówienia publiczne
  Projekty dofinansowane z UE - dotacje
  Miejska służba parkingowa
  Inżynieria ruchu
  Zespół ds. Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
  Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych
  Postępowania odszkodowawcze
  Oferty pracy
  Kontrole
  Majątek jednostki
  Dane osobowe - klauzula informacyjna
  Informacja o udostępnieniu kanałów technologicznych
  Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

    BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WRAZ Z OŚWIETLENIEM NA PLACU HUTNIKÓW W CHORZOWIE

  BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WRAZ Z OŚWIETLENIEM NA PLACU HUTNIKÓW W CHORZOWIE

   w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

  „Budowa centrum przesiadkowego chorzowskiego Rynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (RPO WSL 2014-2020 w formule ZIT):

  • Oś Priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna;
  • Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie;
  • Poddziałanie 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z dnia 2017.08.24), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

   W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zastosowana będzie tzw. „procedura odwrócona” uregulowana w art. 24aa ustawy Pzp.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Wzór umowy
  4. Przedmiary robót
  5. Dokumentacja projektowa
  6. STWIOR
    udostępnił Tadeusz Waluga dnia 2018-06-29
    opracował Tadeusz Waluga dnia 2018-06-29
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaprojektowanie, wybudowanie, wyposażenie i uruchomienie do działania Parkingu BIKE &RIDE, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa centrum przes

  Zaprojektowanie, wybudowanie, wyposażenie i uruchomienie do działania Parkingu BIKE &RIDE,

  w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa centrum przesiadkowego chorzowskiego Rynku
  wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (RPO WSL 2014-2020 w formule ZIT):

  • Oś Priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna;
  • Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie;
  • Poddziałanie 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie.

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

  Rodzaj zamówienia z uwagi na główny przedmiot zamówienia: dostawa.

  W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zastosowana będzie tzw. „procedura odwrócona” uregulowana w art. 24aa ustawy Pzp.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Wzór umowy
  4. Program Funkcjonalno-Użytkowy
  5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
  6. Przedmiar Robót
  7. Protokół z otwarcia ofert z dnia 06.07.2018r.
    udostępnił Jadwiga Lange dnia 2018-06-21
    opracował Jadwiga Lange dnia 2018-06-21
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przebudowa przejścia podziemnego w rejonie ulic 3 Maja i Katowickiej w Chorzowie

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

  W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zastosowana będzie tzw. „procedura odwrócona” uregulowana w art. 24aa ustawy Pzp.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Wzór umowy
  4. Dokumentacja projektowa
  5. SST
  6. Przedmiary robót
  7. Zmiana treści SIWZ
  8. Formularz ofertowy po modyfikacji
  9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  10. Protokół z otwarcia ofert
  11. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Tadeusz Waluga dnia 2018-05-21
    opracował Tadeusz Waluga dnia 2018-05-21
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Inżyniera Kontraktu dla Liniowego Systemu Zarządzania Ruchem na terenie miasta Chorzowa

  Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” przy realizacji zadania pn.:

   „zaprojektowanie, dostarczenie, wykonanie i uruchomienie do działania Liniowego Systemu Zarządzania Ruchem na terenie miasta Chorzowa,

    w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

  „Budowa centrum przesiadkowego chorzowskiego Rynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (RPO WSL 2014-2020 w formule ZIT):

  • Oś Priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna;
  • Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie;
  • Poddziałanie 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie.

   Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Zał. nr 8 - Wzór umowy
  4. Zał. nr 9 PFU
  5. Zał. nr 9b PFU
  6. Załaczniki w wersji edytowalnej
  7. Skorygowany Formularz ofertowy - Zał. nr 1
  8. Zmiana treści SIWZ
  9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  10. Protokół z otwarcia ofert
  11. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Tadeusz Waluga dnia 2018-04-24
    opracował Tadeusz Waluga dnia 2018-04-24
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018

  Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018


  Lista załączników
  1. Plan postępowań 2018
    udostępnił Wojciech Lesik dnia 2018-01-18
    opracował Wojciech Lesik dnia 2018-01-18
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Plan Postępowań o udzielenie zamówień w 2017 r.

  Plan Postępowań o udzielenie zamówień w 2017 r.


  Lista załączników
  1. Plan postępowań 2017
    udostępnił Wojciech Lesik dnia 2017-01-25
    opracował Wojciech Lesik dnia 2017-01-25
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zamówienia publiczne

  Archiwum dostępne pod adresem http://bip.mzuim.chorzow.pl/kategoria_1.html

    udostępnił Wojciech Lesik dnia 2016-10-27
    opracował Wojciech Lesik dnia 2016-10-20
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra