Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie serwis informacyjny
Strona główna
Struktura organizacyjna
 • Statut
 • Dyrekcja jednostki
 • Regulamin organizacyjny
 • Rejestry i ewidencje
 • Struktura własnościowa, majątek
 • Status prawny
 • Przedmiot działalności i kompetencje
 • Tryb działania
 • Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 • Dane adresowe
  Zamówienia publiczne
  Projekty dofinansowane z UE - dotacje
  Miejska służba parkingowa
  Inżynieria ruchu
  Zespół ds. Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
  Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych
  Postępowania odszkodowawcze
  Oferty pracy
  Kontrole
  Majątek jednostki
  Sprawozdania finansowe
  Dane osobowe - klauzula informacyjna
  Informacja o udostępnieniu kanałów technologicznych
  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
  Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • POSTĘPOWANIA ODSZKODOWAWCZE

    Karta informacyjna

   

  Wnioski o odszkodowania dotyczące szkód: w pojazdach
  oraz szkód osobowych związanych z utrzymaniem dróg.
   
  Jednostka prowadząca: MZUiM
   
  Wymagane dokumenty:
   
  I. Wniosek o odszkodowanie dotyczący szkody w pojeździe powstałej w związku z utrzymaniem dróg, powinien zawierać:
  1. oznaczenie wnioskodawcy /możliwość podania telefonu kontaktowego/, jednostki do której pismo jest kierowane, podpis wnioskodawcy,
  2. datę i godzinę zdarzenia,
  3. wskazanie kierunku jazdy pojazdu i odcinka ulicy, na którym doszło do zdarzenia,
  4. określenie przyczyny wystąpienia szkody w pojeździe,
  5. podanie prędkości poruszającego się pojazdu, marki pojazdu i numeru rejestracyjnego,
  6. dane o tym , kto jest właścicielem pojazdu, a kto był kierowcą w chwili zdarzenia
  7. podanie rozmiaru szkody / według wnioskodawcy /,
  8. szkic sytuacyjny wiernie odzwierciedlający sytuację, w której doszło do zdarzenia /uwzględniający m.in. kierunek jazdy pojazdu, dokładne określenie miejsca i przyczynę szkody w pojeździe, sytuację na drodze/,
  9. inne informacje
  a. udokumentowanie zdarzenia wszelkimi dowodami mogącymi mieć znaczenie /m. in. podanie czy była policja na miejscu zdarzenia, wskazanie osoby /osób/, która może /mogą/ być świadkiem /świadkami/ zdarzenia, inna dokumentacja/.
  b. oczekiwania wobec zarządcy drogi.
   
  II. Wniosek o odszkodowanie dotyczący szkody osobowej /uszczerbek na zdrowiu/ powstałej w związku z utrzymaniem dróg, powinien zawierać:
  1. oznaczenie wnioskodawcy /możliwość podania telefonu kontaktowego/, jednostki do której pismo jest kierowane, podpis wnioskodawcy
  2. określenie okoliczności wypadku :
  3. datę i godzinę wypadku,
  4. dokładne wskazanie miejsca wypadku,
  5. podanie przyczyny wypadku,
  6. informacja o udzieleniu pierwszej pomocy,
  7. wysokość odszkodowania,
  8. szkic sytuacyjny wiernie odzwierciedlający sytuację, w której doszło do wypadku /uwzględniający m.in. dokładne określenie miejsca i przyczynę szkody/
  9. inne informacje:
  · udokumentowanie wypadku i wysokości odszkodowania wszelkimi dowodami mogącymi mieć znaczenie /m. in. wskazanie osoby /osób/, która może /mogą/ być świadkiem /świadkami/ wypadku, karta informacyjna - kserokopia, inna dokumentacja/.
  · oczekiwania wobec zarządcy drogi.
   
   
  Miejsce złożenia dokumentów
  Miejski Zarząd Ulic i Mostów, ul. Bałtycka 8A, 41-500 CHORZÓW – Biuro Obsługi Klienta
   
  Informacji udziela:  Biuro Obsługi Klienta tel. 322 414 246
   
  Termin i sposób załatwienia
  Rozpatrzenie pisma przez MZUiM w terminie 30 dni od daty jego złożenia.
   
  Podstawa prawna
  Art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych / jednolity tekst Dz.U. z 2004 r. nr 204, poz. 2086 z późn. zm. / oraz przepisy prawne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
   
  Tryb odwoławczy:
  Postępowanie przed sądem powszechnym.
    udostępnił Wojciech Lesik dnia 2016-10-27
    opracował Wojciech Lesik dnia 2016-10-18
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra