Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie serwis informacyjny
Strona główna
Struktura organizacyjna
 • Statut
 • Dyrekcja jednostki
 • Regulamin organizacyjny
 • Rejestry i ewidencje
 • Struktura własnościowa, majątek
 • Status prawny
 • Przedmiot działalności i kompetencje
 • Tryb działania
 • Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 • Dane adresowe
  Zamówienia publiczne
  Projekty dofinansowane z UE - dotacje
  Miejska służba parkingowa
  Inżynieria ruchu
  Zespół ds. Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
  Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych
  Postępowania odszkodowawcze
  Oferty pracy
  Kontrole
  Majątek jednostki
  Sprawozdania finansowe
  Dane osobowe - klauzula informacyjna
  Informacja o udostępnieniu kanałów technologicznych
  Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

    Przebudowa połączenia ulicy 3 Maja w Chorzowie z Aleją Parkową w Świętochłowicach

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

  W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zastosowana będzie tzw. „procedura odwrócona” uregulowana w art. 24aa ustawy Pzp. 

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona jest zainteresowanym Wykonawcom na stronie internetowej: www.bip.mzuim.chorzow.eu lub na wniosek Wykonawcy zostanie przesłana nieodpłatnie.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Załączniki do SIWZ od nr 1 do nr 7
  4. Wzór umowy_zał nr 8
  5. Projekty wykonawcze
  6. projekt budowlany_koszulka
  7. projekt budowlany_PZT
  8. projekt budowlany_arch_bud
  9. projekt budowlany_uzgodnienia
  10. Inwentaryzacja zadrzewienia
  11. opinia geotechniczna
  12. operat wodnoprawny
  13. opinia hydrologiczna
  14. SST
  15. Przedmiary
  16. Klucz publiczny i identyfikator postępowania
  17. Zmiana treści SIWZ
  18. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  19. Wyjaśnienie treści SIWZ
  20. SST D 10.03.01
  21. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 19.05.
  22. Zmiana treści SIWZ nr 2 19.05
  23. Wyjaśnienie treści SIWZ 2
  24. Profil odc. D8 - D13
  25. Skorygowany przedmiar KANALIZACJA DESZCZOWA
  26. Decyzja na wycinkę
  27. Informacja z otwarcia ofert
  28. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  29. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Sabina Cieślik dnia 2020-05-06
    opracował Sabina Cieślik dnia 2020-05-06
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Dyrektora MZUiM

  Zarządzenie nr 6/2020

  w sprawie wprowadzenia zmian w działaniach Zamawiającego - Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w ramach prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych


  Lista załączników
  1. Zarządzenie
    udostępnił Tadeusz Waluga dnia 2020-04-20
    opracował Tadeusz Waluga dnia 2020-04-20
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa i montaż oświetlenia drogowego i parkowego na terenie Miasta Chorzów w ramach Projektu pn.: „Zapewnienie efektywnego energetycznie oświetlenia

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
  z 2019 r. poz. 1843) dla dostaw, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
  z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą” lub „ustawą PZP”,

  W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zastosowana będzie tzw. „procedura odwrócona” uregulowana w art. 24aa ustawy PZP.

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż oświetlenia drogowego i parkowego na terenie Miasta Chorzów w ramach Projektu pn.: „Zapewnienie efektywnego energetycznie oświetlenia przestrzeni publicznych w Chorzowie – Etap I”. Powyższy Projekt  dofinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT.

  07.04.2020 r. - zmiana treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu dotycząca publicznego otwarcia ofert.  Termin wyznaczony na składanie i otwarcie ofert pozostaje bez zmian.

  Publiczne otwarcie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu nastąpi w dniu 14.04.2020 r. o godz. : 9:00 poprzez bezpośrednią transmisje on-line z otwarcia ofert na stronie:  https://www.facebook.com/mzuim.chorzow/


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Postanowienia SIWZ
  3. Załącznik nr 1_PFU
  4. Załącznik 1A
  5. Załącznik 1B
  6. Załącznik 1C
  7. Załącznik 1D
  8. Załączniki nr 1.1 i 3.2
  9. Załącznik nr 2_JEDZ w doc.
  10. Załącznik nr 2.1_JEDZ w xml i pdf
  11. Załącznik nr 3 _Formularz oferty
  12. Załącznik nr 3.1_Formularz cenowy
  13. Załącznik nr 4_zobowiązanie podmiotów trzecich
  14. Załącznik nr 5_Wykaz osób
  15. Załącznik nr 6_Wykaz dostaw
  16. Załącznik nr 7_grupa kapitałowa
  17. Załącznik nr 8_Wzór umowy
  18. Załącznik nr 9_Identyfikator postępowania i klucz publiczny
  19. Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1
  20. Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2
  21. 07.04.2020 r._ogłoszenie zmian przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
  22. 07.04.2020r._zmiana treści SIWZ dot. publicznego otwarcia ofert
  23. Informacja z otwarcia ofert
  24. Informacja o wyborze oferty_część 1,2, 3 i 4
    udostępnił Sabina Cieślik dnia 2020-04-07
    opracował Sabina Cieślik dnia 2020-03-04
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Plan postępowań rok 2020

  Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie MZUiM w Chorzowie przewiduje przeprowadzić  w 2020 roku.


  Lista załączników
  1. Plan postępowań rok 2020
    udostępnił Sabina Cieślik dnia 2020-03-02
    opracował Sabina Cieślik dnia 2020-03-02
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Letnie i zimowe utrzymanie jezdni ulic na terenie miasta Chorzowa
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) dla usług, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą” lub „ustawą PZP”.
  W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zastosowana będzie tzw. „procedura odwrócona” uregulowana w art. 24aa ustawy PZP.
  27.03.2020 r. - zmiana treści SIWZ oraz zmiana treści ogłoszenia.

  07.04.2020 r. - zmiana treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu dotycząca publicznego otwarcia ofert.  Termin wyznaczony na składanie i otwarcie ofert pozostaje bez zmian.

  Publiczne otwarcie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu nastąpi w dniu 21.04.2020 r. o godz. : 9:30 poprzez bezpośrednią transmisję on-line z otwarcia ofert na stronie:  https://www.facebook.com/mzuim.chorzow/

   


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Postanowienia SIWZ
  3. Formularz ofertowy -Zał nr 1
  4. JEDZ w formacie .doc- Zał nr 2
  5. JEDZ w formacie .xml i .pdf - Zał nr 2.1
  6. Projekt umowy- Zał nr 3
  7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- Zał nr 4
  8. SST Lato- Zał nr 4a
  9. SST Zima - Zał nr 4b
  10. Wykaz ulic_ letnie utrzymanie- Zał nr 5
  11. Wykaz ulic_letnie utrzymanie Zał nr 5_cd
  12. Wykaz ulic_zimowe utrzymanie- Zał nr 6
  13. Wykaz ulic_zimowe utrzymanie Zał nr 6 cd
  14. Wykaz osób- Zał nr 7
  15. Wykaz usług- Zał nr 8
  16. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych - Zał nr 9
  17. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - Zał nr 10
  18. Zobowiązanie podmiotu trzeciego- Zał nr 11
  19. Identyfikator postępowania i klucz publiczny- Zał nr 2.2
  20. Mapy_letnie utrzymanie- Zał nr 5 cd
  21. Mapy-zimowe utrzymanie- Zał nr 6 cd
  22. Wyjaśnienia SIWZ nr 1
  23. Zmiana treści ogłoszenia
  24. ogłoszenie o sprostowaniu przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
  25. ogłoszenie o sprostowaniu opublikowane dn. 23.03.2020 r.
  26. 27.03.2020 r._ogłoszenie zmian przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
  27. 27.03.2020r._zmiana treści SIWZ nr 2
  28. 005_Postanowienia SIWZ_zmiana 27.03.2020 r.
  29. 005_formularz ofertowy_Zał nr 1 _zmiana 27.03.2020 r.
  30. 005_Projekt umowy_Zał nr 3_zmiana 27.03.2020 r.
  31. ogłoszenie zmian opublikowane dn. 31.03.2020 r.
  32. 07.04.2020 r._ogłoszenie zmian przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
  33. 07.04.2020r._zmiana treści SIWZ dot. publicznego otwarcia ofert
  34. Informacja z otwarcia ofert
  35. Wybór najkorzystniejszej oferty
  36. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Sabina Cieślik dnia 2020-04-07
    opracował Sabina Cieślik dnia 2020-02-18
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 roku

  Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 roku


  Lista załączników
  1. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 roku
    udostępnił Tadeusz Waluga dnia 2019-01-23
    opracował Tadeusz Waluga dnia 2019-01-23
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018

  Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018


  Lista załączników
  1. Plan postępowań 2018
    udostępnił Wojciech Lesik dnia 2018-01-18
    opracował Wojciech Lesik dnia 2018-01-18
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Plan Postępowań o udzielenie zamówień w 2017 r.

  Plan Postępowań o udzielenie zamówień w 2017 r.


  Lista załączników
  1. Plan postępowań 2017
    udostępnił Wojciech Lesik dnia 2017-01-25
    opracował Wojciech Lesik dnia 2017-01-25
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zamówienia publiczne

  Archiwum dostępne pod adresem http://bip.mzuim.chorzow.pl/kategoria_1.html

    udostępnił Wojciech Lesik dnia 2016-10-27
    opracował Wojciech Lesik dnia 2016-10-20
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra