Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie serwis informacyjny
Strona główna
Struktura organizacyjna
 • Statut
 • Dyrekcja jednostki
 • Regulamin organizacyjny
 • Rejestry i ewidencje
 • Struktura własnościowa, majątek
 • Status prawny
 • Przedmiot działalności i kompetencje
 • Tryb działania
 • Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 • Dane adresowe
  Zamówienia publiczne
  Projekty dofinansowane z UE - dotacje
  Miejska służba parkingowa
  Inżynieria ruchu
  Zespół ds. Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
  Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych
  Postępowania odszkodowawcze
  Oferty pracy
  Kontrole
  Majątek jednostki
  Sprawozdania finansowe
  Dane osobowe - klauzula informacyjna
  Informacja o udostępnieniu kanałów technologicznych
  Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

    Budowa ścieżek rowerowych i chodników na terenie miasta Chorzowa: Część 1 zamówienia i Część 2 zamówienia

  Budowa ścieżek rowerowych i chodników na terenie
  miasta Chorzowa:

  Część 1 zamówienia: Budowa ciągu pieszo – rowerowego
  w Chorzowie łączącego Kompleks Wypoczynkowy Amelung
  z Osiedlem Pnioki

  Część 2 zamówienia: Budowa ścieżki rowerowej i chodnika
  w
  ciągu ul. Parkowej w Chorzowie

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 1843 z późń. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

  W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zastosowana będzie tzw. „procedura odwrócona” uregulowana w art. 24aa ustawy Pzp.

  Publiczne otwarcie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu nastąpi w dniu 01.09.2020 r. o godz.13:00 poprzez bezpośrednią transmisje on-line z otwarcia ofert na stronie:  https://www.facebook.com/mzuim.chorzow/


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Załączniki do SIWZ od nr 1 do nr 7
  4. Wzór umowy
  5. Dokumentacja projektowa, STWIORB i PR _część 1 zamówienia
  6. Dokumentacja projektowa, STWIORB i PR _część 2 zamówienia
  7. Klucz publiczny i identyfikator postępowania
  8. Informacja BIOZ_część 2 zamówienia
  9. Zmiana treści SIWZ nr 1 i zmiana ogłoszenia
  10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 26.08.2020 r.
  11. SIWZ zmiana z dn. 26.08.2020 r.
  12. Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ nr 2 i zmiana ogłoszenia
  13. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 27.08.2020 r.
  14. Informacja z otwarcia ofert_01.09.2020 r.
  15. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Sabina Cieślik dnia 2020-08-26
    opracował Sabina Cieślik dnia 2020-08-13
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Budowa ciągów rowerowych w Chorzowie (postępowanie II)

  „Budowa ciągów rowerowych w Chorzowie” w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

  „Budowa centrum przesiadkowego chorzowskiego Rynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 

  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (RPO WSL 2014-2020 w formule ZIT):

  • Oś Priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna;
  • Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie;
  • Poddziałanie 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie.

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

  W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zastosowana będzie tzw. „procedura odwrócona” uregulowana w art. 24aa ustawy Pzp.

  Publiczne otwarcie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu nastąpi w dniu 04.09.2020 r. o godz. : 9:00 poprzez bezpośrednią transmisje on-line z otwarcia ofert na stronie:  https://www.facebook.com/mzuim.chorzow/


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Załączniki do SIWZ od 1 do 7
  4. Wzór umowy
  5. Dokumentacja projektowa - cz.1
  6. Dokumentacja projektowa - cz.2a
  7. Dokumentacja projektowa - cz. 2b
  8. Dokumentacja projektowa - cz.3
  9. SST
  10. Przedmiary robót
  11. Klucz publiczny i identyfikator postępowania
  12. Zmiana treści SIWZ nr 1 i zmiana ogłoszenia
  13. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 21.08.2020 r.
  14. SIWZ zmiana z dn. 21.08.2020 r.
  15. Wzór umowy zmiana z dn. 21.08.2020 r.
  16. Załącznik nr 13
  17. Załącznik nr 13.2
  18. Załącznik nr 13.3
  19. Załącznik nr 13_PR
  20. Informacja z otwarcia ofert
  21. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Tadeusz Waluga dnia 2020-08-21
    opracował Tadeusz Waluga dnia 2020-08-10
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Bożogrobców w Chorzowie

  Zapytanie ofertowe

  Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie zwraca sięz z zapytaniem ofertowym na opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Bożogrobców w Chorzowie.

  Ofertę należy złożyć do dnia 30.07.2020 r. do godz. 12:00

  Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonych dokumentach.


  Lista załączników
  1. Zapytanie ofertowe
  2. Oferta
  3. Załącznik nr 2
    udostępnił Sabina Cieślik dnia 2020-07-20
    opracował Sabina Cieślik dnia 2020-07-20
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Dyrektora MZUiM

  Zarządzenie nr 6/2020

  w sprawie wprowadzenia zmian w działaniach Zamawiającego - Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w ramach prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych


  Lista załączników
  1. Zarządzenie
    udostępnił Tadeusz Waluga dnia 2020-04-20
    opracował Tadeusz Waluga dnia 2020-04-20
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa i montaż oświetlenia drogowego i parkowego na terenie Miasta Chorzów w ramach Projektu pn.: „Zapewnienie efektywnego energetycznie oświetlenia

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
  z 2019 r. poz. 1843) dla dostaw, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
  z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą” lub „ustawą PZP”,

  W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zastosowana będzie tzw. „procedura odwrócona” uregulowana w art. 24aa ustawy PZP.

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż oświetlenia drogowego i parkowego na terenie Miasta Chorzów w ramach Projektu pn.: „Zapewnienie efektywnego energetycznie oświetlenia przestrzeni publicznych w Chorzowie – Etap I”. Powyższy Projekt  dofinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT.

  07.04.2020 r. - zmiana treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu dotycząca publicznego otwarcia ofert.  Termin wyznaczony na składanie i otwarcie ofert pozostaje bez zmian.

  Publiczne otwarcie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu nastąpi w dniu 14.04.2020 r. o godz. : 9:00 poprzez bezpośrednią transmisje on-line z otwarcia ofert na stronie:  https://www.facebook.com/mzuim.chorzow/


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Postanowienia SIWZ
  3. Załącznik nr 1_PFU
  4. Załącznik 1A
  5. Załącznik 1B
  6. Załącznik 1C
  7. Załącznik 1D
  8. Załączniki nr 1.1 i 3.2
  9. Załącznik nr 2_JEDZ w doc.
  10. Załącznik nr 2.1_JEDZ w xml i pdf
  11. Załącznik nr 3 _Formularz oferty
  12. Załącznik nr 3.1_Formularz cenowy
  13. Załącznik nr 4_zobowiązanie podmiotów trzecich
  14. Załącznik nr 5_Wykaz osób
  15. Załącznik nr 6_Wykaz dostaw
  16. Załącznik nr 7_grupa kapitałowa
  17. Załącznik nr 8_Wzór umowy
  18. Załącznik nr 9_Identyfikator postępowania i klucz publiczny
  19. Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1
  20. Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2
  21. 07.04.2020 r._ogłoszenie zmian przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
  22. 07.04.2020r._zmiana treści SIWZ dot. publicznego otwarcia ofert
  23. Informacja z otwarcia ofert
  24. Informacja o wyborze oferty_część 1,2, 3 i 4
  25. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Sabina Cieślik dnia 2020-04-07
    opracował Sabina Cieślik dnia 2020-03-04
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Plan postępowań rok 2020

  Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie MZUiM w Chorzowie przewiduje przeprowadzić  w 2020 roku.


  Lista załączników
  1. Plan postępowań rok 2020
    udostępnił Sabina Cieślik dnia 2020-03-02
    opracował Sabina Cieślik dnia 2020-03-02
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 roku

  Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 roku


  Lista załączników
  1. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 roku
    udostępnił Tadeusz Waluga dnia 2019-01-23
    opracował Tadeusz Waluga dnia 2019-01-23
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018

  Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018


  Lista załączników
  1. Plan postępowań 2018
    udostępnił Wojciech Lesik dnia 2018-01-18
    opracował Wojciech Lesik dnia 2018-01-18
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Plan Postępowań o udzielenie zamówień w 2017 r.

  Plan Postępowań o udzielenie zamówień w 2017 r.


  Lista załączników
  1. Plan postępowań 2017
    udostępnił Wojciech Lesik dnia 2017-01-25
    opracował Wojciech Lesik dnia 2017-01-25
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zamówienia publiczne

  Archiwum dostępne pod adresem http://bip.mzuim.chorzow.pl/kategoria_1.html

    udostępnił Wojciech Lesik dnia 2016-10-27
    opracował Wojciech Lesik dnia 2016-10-20
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra