Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie serwis informacyjny
Strona główna
Struktura organizacyjna
 • Statut
 • Dyrekcja jednostki
 • Regulamin organizacyjny
 • Rejestry i ewidencje
 • Struktura własnościowa, majątek
 • Status prawny
 • Przedmiot działalności i kompetencje
 • Tryb działania
 • Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 • Dane adresowe
  Zamówienia publiczne
  Projekty dofinansowane z UE - dotacje
  Miejska służba parkingowa
  Inżynieria ruchu
  Zespół ds. Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
  Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych
  Postępowania odszkodowawcze
  Oferty pracy
  Kontrole
  Majątek jednostki
  Sprawozdania finansowe
  Dane osobowe - klauzula informacyjna
  Informacja o udostępnieniu kanałów technologicznych
  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
  Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

    Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

  Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 


  Lista załączników
  1. Plan postępowań 2022
    udostępnił Sabina Cieślik dnia 2022-01-24
    opracował Sabina Cieślik dnia 2022-01-24
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wdrożenie Platformy Przetargowej

  Wdrożenie Platformy Przetargowej 

  Uprzejmie informujemy, iż w związku z wdrożeniem Platformy Przetargowej postępowania wszczynane przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie po dniu 04.08.2021 r. dostępne będą pod  adresem:

  https://mzuim.logintrade.net/rejestracja/oplatformie.html

  Powyższe obejmuje zarówno  zamówienia podlegające przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, jak i zamówienia do 130 000 złotych.

  Dostęp do Platformy dla Wykonawców jest  bezpłatny.

  Wsparcie techniczne dla Wykonawców:

  +48 71 787 35 34

   pn-pt: 8:00-16:00

  helpdesk@logintrade.net

    udostępnił Sabina Cieślik dnia 2021-08-04
    opracował Sabina Cieślik dnia 2021-08-04
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego kładek znajdujących się w Chorzowie

  Zapytanie ofertowe pn.:

  Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego kładek znajdujących się w Chorzowie

  Ofertę należy złożyć do dnia 28.07.2021 r. do godz. 09:00

  Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonych dokumentach


  Lista załączników
  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz ofertowy
  3. Projekt umowy
  4. Książki obiektów i postanowienia
    udostępnił Sabina Cieślik dnia 2021-07-20
    opracował Sabina Cieślik dnia 2021-07-20
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przebudowa przedłużenia ulicy Poniatowskiego w Chorzowie od ulicy Lwowskiej do ulicy Katowickiej

  Przebudowa przedłużenia ulicy Poniatowskiego w Chorzowie od ulicy Lwowskiej do ulicy Katowickiej

  Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) [zwanej dalej także ustawą PZP lub ustawą], prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy PZP oraz zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”

  Link do postępowania w MiniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/96e68140-2789-4342-9dcf-c378fcae947f

  Identyfikator postępowania: 96e68140-2789-4342-9dcf-c378fcae947f

  Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.05.2021r. do godziny 09:00


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SWZ
  3. zał. nr 1 - Dokumentacja projektowa cz.1
  4. zał. nr 1 - Dokumentacja projektowa cz.2
  5. zał. nr 1 - Dokumentacja projektowa cz.3
  6. zał. nr 1 - Dokumentacja projektowa cz.4
  7. zał. nr 1 - Dokumentacja projektowa cz.5
  8. zał. nr 1 - Dokumentacja projektowa cz.6
  9. Zał. nr 2 - Formularz ofertowy
  10. zał. nr 2A - Formularz Cenowy
  11. zał. nr 3 - Projekt umowy
  12. zał. nr 4 - Oświadczenie
  13. zał. nr 5 - Zobowiązanie
  14. zał. nr 6 - Oświadczenie o aktualności
  15. Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ
  16. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  17. Wyjaśnienie treści SWZ nr 2
  18. Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
  19. Informacja z otwarcia ofert w dniu 28.05.2021r.
  20. Informacja o wyniku postępowania
  21. Ogłoszenie o wyniku postępowania
    udostępnił Tadeusz Waluga dnia 2021-05-21
    opracował Tadeusz Waluga dnia 2021-05-07
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Budowa drogi tymczasowej z płyt drogowych ul. Owocowa w Chorzowie od km 0+239 do km 0+681,1

  Budowa drogi tymczasowej z płyt drogowych ul. Owocowa w Chorzowie od km 0+239 do km0+681,1

  Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) [zwanej dalej także ustawą PZP lub ustawą], prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy PZP oraz zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”

  Link do postępowania w MiniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/493e59ff-3c78-48b0-92fe-4ae707c3455b

  Identyfikator postępowania  493e59ff-3c78-48b0-92fe-4ae707c3455b

  Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.05.2021r. do godziny 09:00


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SWZ
  3. zał. nr 1 - Dokumentacja projektowa cz.1
  4. zał. nr 1 - Dokumentacja projektowa cz.2
  5. zał. nr 1 - Dokumentacja projektowa cz.3
  6. zał. nr 1 - Dokumentacja projektowa cz.4
  7. zał. nr. 2 - Formularz ofertowy
  8. zał. nr 3 - Projekt umowy
  9. zał. nr 4 - Oświadczenie
  10. zał. nr 5 - Zobowiązanie
  11. zał. nr 6 - Oświadczenie o aktualności
  12. Wyjaśnienie treści SWZ
  13. Informacja o kwocie, jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
  14. Informacja z otwarcia ofert
  15. Informacja o wyniku postępowania
  16. Ogłoszenie o wyniku postępowania
    udostępnił Tadeusz Waluga dnia 2021-04-29
    opracował Tadeusz Waluga dnia 2021-04-29
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Letnie i zimowe utrzymanie jezdni ulic na terenie miasta Chorzowa

  Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych [zwanej dalej także ustawą PZP lub ustawą], prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i n. ustawy PZP oraz zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”.

  Link do postępowania w MiniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/39140421-a097-442a-9760-8478150a3f90

  Identyfikator postępowania: 39140421-a097-442a-9760-8478150a3f90

  Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.05.2021r. do godziny 09:00.


  Lista załączników
  1. Specyfikacja Warunków Zamówienia
  2. Formularz ofertowy
  3. Zał. nr 2_JEDZ
  4. Zał. nr 2.1_ JEDZ
  5. Zał nr 3_ projekt umowy
  6. Zał. nr 4 _szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  7. Zał. nr 4a_ SST Lato
  8. Zał. nr 4b_ SST Zima
  9. Zał. nr 5_Wykaz ulic letnie utrzymanie
  10. Zał. nr 5_ mapy
  11. Zał. nr 6_Wykaz ulic zimowe utrzymanie
  12. Zał. nr 6_mapy
  13. Zał. nr 7_ Wykaz osób
  14. Zał. nr 8_ Wykaz usług
  15. zał. nr 9_ wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych
  16. Zał. nr 10_ zobowiązanie podmiotu trzeciego
  17. Zał. nr 11_Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
  18. Zał. nr 12_ Oświadczenie w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy
  19. Zał. nr 13_ Oświadczenie o aktualności informacji
  20. Ogłoszenie o zamówieniu
  21. Wyjaśnienia treści SWZ
  22. Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
  23. Informacja o ofertach otwartych w dn.14.05.21 r.
  24. Informacja o wyniku postępowania z dn. 12.07.2021 r.
  25. informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej
  26. Informacja o wyniku postępowania z dn. 26.11.2021 r.
  27. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Sabina Cieślik dnia 2021-04-12
    opracował Sabina Cieślik dnia 2021-04-12
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

  Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie MZUiM w Chorzowie przewiduje przeprowadzić  w 2021 roku.


  Lista załączników
  1. Plan postępowań 2021 v.8
    udostępnił Sabina Cieślik dnia 2021-01-27
    opracował Sabina Cieślik dnia 2021-01-27
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni na terenie miasta Chorzowa obejmujące dzielnicę: Zad.1 Chorzów Centrum, Chorzów Batory Zad.2 Chorzów Stary, Mac

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą PZP”, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

  W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zastosowana będzie tzw. „procedura odwrócona” uregulowana w art. 24aa ustawy PZP. 

  Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.01.2021r. do godziny 09:00.

  Publiczne otwarcie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu nastąpi w dniu 19.01.2021r. o godz.09:30 poprzez bezpośrednią transmisje on-line z otwarcia ofert na stronie:  https://www.facebook.com/mzuim.chorzow/

  Link do postępowania w MiniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d2404646-8656-47c7-8571-1fc58a483029

   

  Identyfikator postępowania d2404646-8656-47c7-8571-1fc58a483029

  04.01.2021 r. - Zamieszczono poprawione Formularze cenowe dla Części 1 i Części 2 zamówienia 

  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Załączniki do SIWZ nr 1A, 1B oraz od nr 5 do nr 11
  4. Załącznik nr 3 - SST
  5. Załącznik nr 4 - Założenia do kalkulacji
  6. Załącznik nr 12 - Wzór umowy
  7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  8. Zmiana treści SIWZ 30.12.2020
  9. Zmodyfikowany SIWZ 30.12.2020
  10. 04.01._Załącznik Nr 2A – Formularz cenowy dla Części 1 zamówienia
  11. 04.01-_Załącznik Nr 2B – Formularz cenowy dla Części 2 zamówienia
  12. Informacja z otwarcia ofert_19.01.21 r.
  13. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 1
  14. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 2
    udostępnił Tadeusz Waluga dnia 2021-07-16
    opracował Tadeusz Waluga dnia 2020-12-28
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zamówienia publiczne

  Archiwum dostępne pod adresem http://bip.mzuim.chorzow.pl/kategoria_1.html

    udostępnił Wojciech Lesik dnia 2016-10-27
    opracował Wojciech Lesik dnia 2016-10-20
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra