Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie serwis informacyjny
Strona główna
Struktura organizacyjna
 • Statut
 • Dyrekcja jednostki
 • Regulamin organizacyjny
 • Rejestry i ewidencje
 • Struktura własnościowa, majątek
 • Status prawny
 • Przedmiot działalności i kompetencje
 • Tryb działania
 • Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 • Dane adresowe
  Zamówienia publiczne
  Projekty dofinansowane z UE - dotacje
  Miejska służba parkingowa
  Inżynieria ruchu
  Zespół ds. Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
  Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych
  Postępowania odszkodowawcze
  Oferty pracy
  Kontrole
  Majątek jednostki
  Sprawozdania finansowe
  Dane osobowe - klauzula informacyjna
  Informacja o udostępnieniu kanałów technologicznych
  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
  Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

    Remont ekranów ochronnych przy DTŚ

  Zapytanie ofertowe pn.:

  Remont ekranów ochronnych przy DTŚ

  Ofertę należy złożyć do dnia 14.06.2021r. do godz. 12:00

  Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonych dokumentach


  Lista załączników
  1. Zapytanie ofertowe
  2. Zał. nr 1 - Formularz Ofertowy
  3. zał. nr 2 - Projekt umowy
  4. zał. nr 3 - Kosztorys ofertowy
    udostępnił Tadeusz Waluga dnia 2021-06-02
    opracował Tadeusz Waluga dnia 2021-06-02
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie projektu ścieżki edukacyjnej przy drodze łączącej ulicę Kościuszki z ulicą P. Skargi w Chorzowie - „Alejka obserwatorów przyrody

  Zapytanie ofertowe pn.:

  Wykonanie projektu ścieżki edukacyjnej przy drodze łączącej ulicę Kościuszki z ulicą P. Skargi w Chorzowie - „Alejka obserwatorów przyrody

  Ofertę należy złożyć do dnia 31.05.2021r. do godz. 12:00

  Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonych dokumentach


  Lista załączników
  1. Zapytanie ofertowe
  2. Zał. nr 1 - Formularz Ofertowy
  3. zał. nr 2 - Projekt umowy
  4. Zał. nr 3 - Mapa poglądowa
  5. Zał. nr 4 - Przykładowe urządzenia
  6. Informacja o wyborze oferty
    udostępnił Tadeusz Waluga dnia 2021-05-24
    opracował Tadeusz Waluga dnia 2021-05-21
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Projekt budowy drogi dojazdowej do wybiegu dla psów oraz schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Opolskiej

  Zapytanie ofertowe pn.:

  Projekt budowy drogi dojazdowej do wybiegu dla psów oraz schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Opolskiej

  Ofertę należy złożyć do dnia 24.05.2021r. do godz. 12:00

  Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonych dokumentach  Lista załączników
  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz ofertowy
  3. Projekt umowy
  4. PFU
  5. Informacja o wyborze oferty
    udostępnił Tadeusz Waluga dnia 2021-05-18
    opracował Tadeusz Waluga dnia 2021-05-18
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. P. Skargi 34C

  Rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. P. Skargi 34C

  Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) [zwanej dalej także ustawą PZP lub ustawą], prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy PZP oraz zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”

  Link do postępowania w MiniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c873a9bd-738f-4aa0-9468-5ca1692a6344

  Identyfikator postępowania: c873a9bd-738f-4aa0-9468-5ca1692a6344

  Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.05.2021r. do godziny 09:00


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Zał. nr 1 - Dokumentacja projektowa
  3. Zał. nr 2 - Formularz Ofertowy
  4. Zał. nr 3 - Wzór Umowy
  5. zał. nr 4 - Oświadczenie
  6. zał. nr 5 - Zobowiązanie
  7. zał. nr 6 - Oświadczenie o aktualności informacji
  8. SWZ
  9. Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
  10. Informacja z otwarcia ofert w dniu 31.05.2021
  11. Informacja o wyniku postępowania
    udostępnił Tadeusz Waluga dnia 2021-05-14
    opracował Tadeusz Waluga dnia 2021-05-14
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Budowa drogi ul. Świerkowej - etap II od ul. Świerkowej do ul. Jałowcowej

  Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne,o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.)[zwanej dalej także ustawą PZP lub ustawą],prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy PZP oraz zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia,zwanej dalej „SWZ”.

   

  Link do postępowania w MiniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2f8b0e9b-13d5-4bca-b649-3aea3ae1e340

  Identyfikator postępowania: 2f8b0e9b-13d5-4bca-b649-3aea3ae1e340

  Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.05.2021r. do godziny 13:00


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Warunków Zamówienia
  3. Dokumentacja projektowa_PBW
  4. Dokumentacja projektowa_DOR
  5. Dokumentacja projektowa_STWIORB
  6. Dokumentacja projektowa_PR
  7. Formularz ofertowy_ Zał. nr 2
  8. Projekt umowy_ Zał. nr 3
  9. Oświadczenie Wykonawcy_Zał. nr 4
  10. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby_Zał. Nr 5
  11. Oświadczenie o aktualności informacji_Zał. nr 6
  12. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie_Zał nr 7
  13. karta katalogowa oprawy + karta słupa oświetleniowego oraz wysięgnika i zdjęcie słupa
  14. Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
  15. Informacja o ofertach otwartych w dn.31.05.21 r.
  16. Informacja o wyniku postępowania
    udostępnił Sabina Cieślik dnia 2021-05-14
    opracował Sabina Cieślik dnia 2021-05-14
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przebudowa przedłużenia ulicy Poniatowskiego w Chorzowie od ulicy Lwowskiej do ulicy Katowickiej

  Przebudowa przedłużenia ulicy Poniatowskiego w Chorzowie od ulicy Lwowskiej do ulicy Katowickiej

  Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) [zwanej dalej także ustawą PZP lub ustawą], prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy PZP oraz zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”

  Link do postępowania w MiniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/96e68140-2789-4342-9dcf-c378fcae947f

  Identyfikator postępowania: 96e68140-2789-4342-9dcf-c378fcae947f

  Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.05.2021r. do godziny 09:00


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SWZ
  3. zał. nr 1 - Dokumentacja projektowa cz.1
  4. zał. nr 1 - Dokumentacja projektowa cz.2
  5. zał. nr 1 - Dokumentacja projektowa cz.3
  6. zał. nr 1 - Dokumentacja projektowa cz.4
  7. zał. nr 1 - Dokumentacja projektowa cz.5
  8. zał. nr 1 - Dokumentacja projektowa cz.6
  9. Zał. nr 2 - Formularz ofertowy
  10. zał. nr 2A - Formularz Cenowy
  11. zał. nr 3 - Projekt umowy
  12. zał. nr 4 - Oświadczenie
  13. zał. nr 5 - Zobowiązanie
  14. zał. nr 6 - Oświadczenie o aktualności
  15. Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ
  16. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  17. Wyjaśnienie treści SWZ nr 2
  18. Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
  19. Informacja z otwarcia ofert w dniu 28.05.2021r.
    udostępnił Tadeusz Waluga dnia 2021-05-21
    opracował Tadeusz Waluga dnia 2021-05-07
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Budowa drogi tymczasowej z płyt drogowych ul. Owocowa w Chorzowie od km 0+239 do km 0+681,1

  Budowa drogi tymczasowej z płyt drogowych ul. Owocowa w Chorzowie od km 0+239 do km0+681,1

  Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) [zwanej dalej także ustawą PZP lub ustawą], prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy PZP oraz zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”

  Link do postępowania w MiniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/493e59ff-3c78-48b0-92fe-4ae707c3455b

  Identyfikator postępowania  493e59ff-3c78-48b0-92fe-4ae707c3455b

  Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.05.2021r. do godziny 09:00


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SWZ
  3. zał. nr 1 - Dokumentacja projektowa cz.1
  4. zał. nr 1 - Dokumentacja projektowa cz.2
  5. zał. nr 1 - Dokumentacja projektowa cz.3
  6. zał. nr 1 - Dokumentacja projektowa cz.4
  7. zał. nr. 2 - Formularz ofertowy
  8. zał. nr 3 - Projekt umowy
  9. zał. nr 4 - Oświadczenie
  10. zał. nr 5 - Zobowiązanie
  11. zał. nr 6 - Oświadczenie o aktualności
  12. Wyjaśnienie treści SWZ
  13. Informacja o kwocie, jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
  14. Informacja z otwarcia ofert
  15. Informacja o wyniku postępowania
    udostępnił Tadeusz Waluga dnia 2021-04-29
    opracował Tadeusz Waluga dnia 2021-04-29
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, urządzeń brd oraz realizacja stałych i tymczasowych zmian organizacji ruchu na terenie miasta Chorzów

  Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne,o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.)[zwanej dalej także ustawą PZP lub ustawą],prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy PZP oraz zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia,zwanej dalej „SWZ”.

   

  Link do postępowania w MiniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4b8a5665-b366-4e04-9f6b-ece20a6adb77

  Identyfikator postępowania: 4b8a5665-b366-4e04-9f6b-ece20a6adb77

  Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.05.2021r. do godziny 12:00


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Warunków Zamówienia
  3. Formularz ofertowy_ Zał. nr 1
  4. Formularz cenowy_ Zał. nr 1.1
  5. Załącznik nr 2 do SWZ
  6. Załącznik nr 3 do SWZ
  7. Załącznik nr 4 do SWZ
  8. Załącznik nr 5 do SWZ
  9. Załącznik nr 6 do SWZ
  10. Załącznik nr 7 do SWZ
  11. Projekt umowy - Zał. nr 8
  12. Wzory elementów oznakowania pionowego i urządzeń BRD_ Zał nr 10
  13. Załącznik nr 11 do SWZ
  14. informacja o zmianie Zał. nr 9_ SST
  15. Skorygowana SST 05.05.21 r._ Zał. nr 9
  16. Wyjaśnienia treści SWZ i zmiany w Zał. nr 9_SST
  17. Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
  18. Informacja o złożonych ofertach i otwartej ofercie
  19. Informacja o wyniku postępowania
  20. Ogłoszenie o wyniku postępowania
    udostępnił Sabina Cieślik dnia 2021-04-28
    opracował Sabina Cieślik dnia 2021-04-28
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa przedłużenia ul. Bojarskiego od skrzyżowania z ul. Siemianowicką do ul. Bytkowskiej”

  Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i n. ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych [zwanej dalej także ustawą PZP lub ustawą] oraz zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”.

  Link do postępowania w MiniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0fb60ecc-30fb-4cc5-88a9-1ba770965ef9

  Identyfikator postępowania: 0fb60ecc-30fb-4cc5-88a9-1ba770965ef9

  Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.05.2021 r. do godziny 09:00.


  Lista załączników
  1. Specyfikacja Warunków Zamówienia
  2. Formularz ofertowy
  3. Zał. nr 2_JEDZ
  4. Zał. nr 2.1_ JEDZ
  5. Zał. nr 3_ projekt umowy
  6. Zał. nr 4_Opis przedmiotu zamówienia
  7. Zał. nr 5_Wykaz osób
  8. Zał. nr 6_ Wykaz usług
  9. Zał. nr 7_ Zobowiązanie podmiotu trzeciego
  10. Zał. nr 8_ Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
  11. Zał. nr 9_ Oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy
  12. Zał. nr 10_oświadcznie o aktualności informacji
  13. Ogłoszenie o zamówieniu
  14. Wyjaśnienia i zmiana SWZ 30.04.2021 r.
  15. Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
  16. Informacja o ofertach otwartych w dn.17.05.21 r.
  17. Informacja o wyniku postępowania
    udostępnił Sabina Cieślik dnia 2021-04-14
    opracował Sabina Cieślik dnia 2021-04-14
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Letnie i zimowe utrzymanie jezdni ulic na terenie miasta Chorzowa

  Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych [zwanej dalej także ustawą PZP lub ustawą], prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i n. ustawy PZP oraz zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”.

  Link do postępowania w MiniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/39140421-a097-442a-9760-8478150a3f90

  Identyfikator postępowania: 39140421-a097-442a-9760-8478150a3f90

  Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.05.2021r. do godziny 09:00.


  Lista załączników
  1. Specyfikacja Warunków Zamówienia
  2. Formularz ofertowy
  3. Zał. nr 2_JEDZ
  4. Zał. nr 2.1_ JEDZ
  5. Zał nr 3_ projekt umowy
  6. Zał. nr 4 _szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  7. Zał. nr 4a_ SST Lato
  8. Zał. nr 4b_ SST Zima
  9. Zał. nr 5_Wykaz ulic letnie utrzymanie
  10. Zał. nr 5_ mapy
  11. Zał. nr 6_Wykaz ulic zimowe utrzymanie
  12. Zał. nr 6_mapy
  13. Zał. nr 7_ Wykaz osób
  14. Zał. nr 8_ Wykaz usług
  15. zał. nr 9_ wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych
  16. Zał. nr 10_ zobowiązanie podmiotu trzeciego
  17. Zał. nr 11_Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
  18. Zał. nr 12_ Oświadczenie w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy
  19. Zał. nr 13_ Oświadczenie o aktualności informacji
  20. Ogłoszenie o zamówieniu
  21. Wyjaśnienia treści SWZ
  22. Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
  23. Informacja o ofertach otwartych w dn.14.05.21 r.
    udostępnił Sabina Cieślik dnia 2021-04-12
    opracował Sabina Cieślik dnia 2021-04-12
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przebudowa uzbrojenia podziemnego wraz z budową oświetlenia dla zadani pn.: „Budowa drogi dojazdowej do ul. Sztygarskiej w Chorzowie

  Przebudowa uzbrojenia podziemnego wraz z budową oświetlenia dla zadani pn.:

  „Budowa drogi dojazdowej do ul. Sztygarskiej w Chorzowie, na działce nr 2/129”

   Tryb udzielenia zamówienia

  Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) [zwanej dalej także ustawą PZP lub ustawą], prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy PZP oraz zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”

  Link do postępowania w MiniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1363918c-07fc-4457-a774-d526772b0d4e

  Identyfikator postępowania  1363918c-07fc-4457-a774-d526772b0d4e

  Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.04.2021r. do godziny 09:00.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SWZ
  3. zał. nr 1 do SWZ - Dokumentacja projektowa
  4. zał. nr 2A do SWZ - Formularz Cenowy
  5. zał. nr 3 do SWZ -Projekt umowy
  6. zał. nr 4 do SWZ
  7. zał. nr 5 do SWZ
  8. zał. nr 6 do SWZ
  9. zał. nr 2 Formularz Ofertowy
  10. Wyjaśnienie treści SWZ nr 1
  11. Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
  12. Informacja z otwarcia ofert w dniu 09.04.2021r.
  13. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  14. Ogłoszenie o wyniku postępowania
    udostępnił Tadeusz Waluga dnia 2021-03-23
    opracował Tadeusz Waluga dnia 2021-03-23
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Budowa oświetlenia ścieżki pieszo – rowerowej łączącej wejście na Skałkę i Amelung w Chorzowie

  „Budowa oświetlenia ścieżki pieszo – rowerowej łączącej wejście na Skałkę i Amelung w Chorzowie"

   Tryb udzielenia zamówienia

   Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) [zwanej dalej także ustawą PZP lub ustawą], prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy PZP oraz zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”

  Link do postępowania w MiniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/92e9fab2-3872-48f3-a7c4-2d79b58dcc83

  Identyfikator postępowania  92e9fab2-3872-48f3-a7c4-2d79b58dcc83

  Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.03.2021r. do godziny 11:30.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SWZ
  3. Załącznik nr 1 do SWZ
  4. Załącznik nr 2 do SWZ
  5. Załącznik nr 3 do SWZ
  6. Załącznik nr 4 do SWZ
  7. Załącznik nr 5 do SWZ
  8. Załącznik nr 6 do SWZ
  9. Wyjaśnienie treści SWZ nr 1
  10. Wyjaśnienie treści SWZ nr 2
  11. Załączniki do wyjaśnień treści SWZ nr 2
  12. Wyjaśnienie treści SWZ nr 3
  13. Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
  14. Informacja o otwartych ofertach w dniu 22.03.2021r.
  15. Informacja o wyborze oferty
  16. Ogłoszenie o wyniku postępowania
    udostępnił Tadeusz Waluga dnia 2021-03-05
    opracował Tadeusz Waluga dnia 2021-03-04
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

  Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie MZUiM w Chorzowie przewiduje przeprowadzić  w 2021 roku.


  Lista załączników
  1. Plan postępowań 2021 v.5
    udostępnił Sabina Cieślik dnia 2021-01-27
    opracował Sabina Cieślik dnia 2021-01-27
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni na terenie miasta Chorzowa obejmujące dzielnicę: Zad.1 Chorzów Centrum, Chorzów Batory Zad.2 Chorzów Stary, Mac

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą PZP”, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

  W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zastosowana będzie tzw. „procedura odwrócona” uregulowana w art. 24aa ustawy PZP. 

  Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.01.2021r. do godziny 09:00.

  Publiczne otwarcie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu nastąpi w dniu 19.01.2021r. o godz.09:30 poprzez bezpośrednią transmisje on-line z otwarcia ofert na stronie:  https://www.facebook.com/mzuim.chorzow/

  Link do postępowania w MiniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d2404646-8656-47c7-8571-1fc58a483029

   

  Identyfikator postępowania d2404646-8656-47c7-8571-1fc58a483029

  04.01.2021 r. - Zamieszczono poprawione Formularze cenowe dla Części 1 i Części 2 zamówienia 

   


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Załączniki do SIWZ nr 1A, 1B oraz od nr 5 do nr 11
  4. Załącznik nr 3 - SST
  5. Załącznik nr 4 - Założenia do kalkulacji
  6. Załącznik nr 12 - Wzór umowy
  7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  8. Zmiana treści SIWZ 30.12.2020
  9. Zmodyfikowany SIWZ 30.12.2020
  10. 04.01._Załącznik Nr 2A – Formularz cenowy dla Części 1 zamówienia
  11. 04.01-_Załącznik Nr 2B – Formularz cenowy dla Części 2 zamówienia
  12. Informacja z otwarcia ofert_19.01.21 r.
  13. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 1
  14. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 2
    udostępnił Tadeusz Waluga dnia 2021-01-04
    opracował Tadeusz Waluga dnia 2020-12-28
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zamówienia publiczne

  Archiwum dostępne pod adresem http://bip.mzuim.chorzow.pl/kategoria_1.html

    udostępnił Wojciech Lesik dnia 2016-10-27
    opracował Wojciech Lesik dnia 2016-10-20
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra