Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie serwis informacyjny
Strona główna
Struktura organizacyjna
 • Statut
 • Dyrekcja jednostki
 • Regulamin organizacyjny
 • Rejestry i ewidencje
 • Struktura własnościowa, majątek
 • Status prawny
 • Przedmiot działalności i kompetencje
 • Tryb działania
 • Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 • Dane adresowe
  Zamówienia publiczne
  Projekty dofinansowane z UE - dotacje
  Miejska służba parkingowa
  Inżynieria ruchu
  Zespół ds. Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
  Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych
  Postępowania odszkodowawcze
  Oferty pracy
  Kontrole
  Majątek jednostki
  Dane osobowe - klauzula informacyjna
  Informacja o udostępnieniu kanałów technologicznych
  Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

    Całodobowe usuwanie skutków wypadków i zdarzeń drogowych, martwych zwierząt oraz innych ubocznych produktów zwierzęcych itp.

  „Całodobowe usuwanie skutków wypadków i zdarzeń drogowych, martwych zwierząt oraz innych ubocznych produktów zwierzęcych itp., niemożliwych do usunięcia przez sprzęt komunalny w czasie do 60 min. od momentu zgłoszenia z terenów miejskich Chorzowa”

  Zamówienie o wartości zamówienia poniżej 30 000 Euro (art. 4 pkt.8 ustawy – Prawo zamówień publicznych)


  Lista załączników
  1. Opis przedmiotu zamówienia
  2. Zał. nr 1 - SST
  3. Zał. nr 2 - Formularz Ofertowy
  4. Zał. nr 3 - Protokół odbioru końcowego
  5. Zał. nr 4 - Wzór umowy
  6. Zał. nr 5 - Oświadzcenie RODO
  7. Zał. nr 6 - Klauzula informacyjna RODO
    udostępnił Tadeusz Waluga dnia 2018-09-14
    opracował Tadeusz Waluga dnia 2018-09-14
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WRAZ Z OŚWIETLENIEM NA PLACU HUTNIKÓW W CHORZOWIE

  BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WRAZ Z OŚWIETLENIEM NA PLACU HUTNIKÓW W CHORZOWIE

   w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

  „Budowa centrum przesiadkowego chorzowskiego Rynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (RPO WSL 2014-2020 w formule ZIT):

  • Oś Priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna;
  • Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie;
  • Poddziałanie 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z dnia 2017.08.24), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

   W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zastosowana będzie tzw. „procedura odwrócona” uregulowana w art. 24aa ustawy Pzp.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Wzór umowy
  4. Przedmiary robót
  5. Dokumentacja projektowa
  6. STWIOR
  7. Załączniki w formie edytowalnej
  8. Protokół z otwarcia ofert
  9. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Tadeusz Waluga dnia 2018-06-29
    opracował Tadeusz Waluga dnia 2018-06-29
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018

  Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018


  Lista załączników
  1. Plan postępowań 2018
    udostępnił Wojciech Lesik dnia 2018-01-18
    opracował Wojciech Lesik dnia 2018-01-18
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Plan Postępowań o udzielenie zamówień w 2017 r.

  Plan Postępowań o udzielenie zamówień w 2017 r.


  Lista załączników
  1. Plan postępowań 2017
    udostępnił Wojciech Lesik dnia 2017-01-25
    opracował Wojciech Lesik dnia 2017-01-25
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zamówienia publiczne

  Archiwum dostępne pod adresem http://bip.mzuim.chorzow.pl/kategoria_1.html

    udostępnił Wojciech Lesik dnia 2016-10-27
    opracował Wojciech Lesik dnia 2016-10-20
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra