Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie serwis informacyjny
Strona główna
Struktura organizacyjna
 • Statut
 • Dyrekcja jednostki
 • Regulamin organizacyjny
 • Rejestry i ewidencje
 • Struktura własnościowa, majątek
 • Status prawny
 • Przedmiot działalności i kompetencje
 • Tryb działania
 • Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 • Dane adresowe
  Zamówienia publiczne
  Projekty dofinansowane z UE - dotacje
  Miejska służba parkingowa
  Inżynieria ruchu
  Zespół ds. Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
  Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych
  Postępowania odszkodowawcze
  Oferty pracy
  Kontrole
  Majątek jednostki
  Sprawozdania finansowe
  Dane osobowe - klauzula informacyjna
  Informacja o udostępnieniu kanałów technologicznych
  Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

    Bieżące i awaryjne czyszczenie urządzeń odwodnienia ulicznego na terenie miasta Chorzowa

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą PZP”, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

  W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zastosowana będzie tzw. „procedura odwrócona” uregulowana w art. 24aa ustawy PZP

  UWAGA ! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

  Publiczne otwarcie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu nastąpi w dniu 07.12.2020 r. o godz.09:30 poprzez bezpośrednią transmisje on-line z otwarcia ofert na stronie:  https://www.facebook.com/mzuim.chorzow/


  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. Załączniki 1A,1B i od 5 do 11
  3. Załącznik nr 2 _formularz cenowy dla Części 1
  4. Załącznik nr 4
  5. Załącznik nr 3
  6. Załącznik nr 12A-wzór umowy Część 1
  7. Załacznik nr 12B- wzór umowy dla Części 2
  8. Klucz publiczny i identyfikator postępowania
  9. Ogłoszenie o zamówieniu
  10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  11. Zmiana treści SIWZ _27.11.2020 r.
  12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 01.12.2020
  13. Wyjaśnienia SIWZ i zmiana treści SIWZ nr 2_01.12.2020 r.
    udostępnił Sabina Cieślik dnia 2020-11-27
    opracował Sabina Cieślik dnia 2020-11-17
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Bieżące utrzymanie nawierzchni rozbieralnych na terenie miasta Chorzowa obejmujące dzielnicę: Zad.1 Chorzów Centrum, Chorzów Batory Zad.2 Chorzów Sta

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą PZP”, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

  W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zastosowana będzie tzw. „procedura odwrócona” uregulowana w art. 24aa ustawy PZP

  16.10.2020 r. -zmiana terminu składania i otwarcia ofert:

  Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.10.2020 r. do godziny 09:00.

  Publiczne otwarcie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu nastąpi w dniu 30.10.2020 r. o godz.09:30 poprzez bezpośrednią transmisje on-line z otwarcia ofert na stronie:  https://www.facebook.com/mzuim.chorzow/


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Załączniki do SIWZ nr 1A, 1B oraz od nr 5 do nr 11
  4. Załącznik nr 3_ST
  5. Załącznik nr 4_założenia kalkulacyjne
  6. Załącznik nr 12_wzór umowy
  7. Klucz publiczny i identyfikator postępowania
  8. 16.10.2020_wyjaśnienia treści SIWZ i zmiana treści SIWZ
  9. 16.10.2020_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  10. Formularz cenowy Zad.1_zmiana 16.10.20r.
  11. Formularz cenowy Zad.2_zmiana 16.10.20r.
  12. Informacja z otwarcia ofert
  13. 25.11.2020 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyCzęść 1
  14. 27.11.2020 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Część 2
    udostępnił Sabina Cieślik dnia 2020-10-16
    opracował Sabina Cieślik dnia 2020-10-08
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Budowa ścieżek rowerowych i chodników na terenie miasta Chorzowa: Część 1 zamówienia i Część 2 zamówienia

  Budowa ścieżek rowerowych i chodników na terenie
  miasta Chorzowa:

  Część 1 zamówienia: Budowa ciągu pieszo – rowerowego
  w Chorzowie łączącego Kompleks Wypoczynkowy Amelung
  z Osiedlem Pnioki

  Część 2 zamówienia: Budowa ścieżki rowerowej i chodnika
  w
  ciągu ul. Parkowej w Chorzowie

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 1843 z późń. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

  W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zastosowana będzie tzw. „procedura odwrócona” uregulowana w art. 24aa ustawy Pzp.

  Publiczne otwarcie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu nastąpi w dniu 01.09.2020 r. o godz.13:00 poprzez bezpośrednią transmisje on-line z otwarcia ofert na stronie:  https://www.facebook.com/mzuim.chorzow/


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Załączniki do SIWZ od nr 1 do nr 7
  4. Wzór umowy
  5. Dokumentacja projektowa, STWIORB i PR _część 1 zamówienia
  6. Dokumentacja projektowa, STWIORB i PR _część 2 zamówienia
  7. Klucz publiczny i identyfikator postępowania
  8. Informacja BIOZ_część 2 zamówienia
  9. Zmiana treści SIWZ nr 1 i zmiana ogłoszenia
  10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 26.08.2020 r.
  11. SIWZ zmiana z dn. 26.08.2020 r.
  12. Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ nr 2 i zmiana ogłoszenia
  13. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 27.08.2020 r.
  14. Informacja z otwarcia ofert_01.09.2020 r.
  15. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  16. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Sabina Cieślik dnia 2020-08-26
    opracował Sabina Cieślik dnia 2020-08-13
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Bożogrobców w Chorzowie

  Zapytanie ofertowe

  Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie zwraca sięz z zapytaniem ofertowym na opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Bożogrobców w Chorzowie.

  Ofertę należy złożyć do dnia 30.07.2020 r. do godz. 12:00

  Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonych dokumentach.


  Lista załączników
  1. Zapytanie ofertowe
  2. Oferta
  3. Załącznik nr 2
  4. Informacja o wyborze oferty
    udostępnił Sabina Cieślik dnia 2020-07-20
    opracował Sabina Cieślik dnia 2020-07-20
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie Dyrektora MZUiM

  Zarządzenie nr 6/2020

  w sprawie wprowadzenia zmian w działaniach Zamawiającego - Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w ramach prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych


  Lista załączników
  1. Zarządzenie
    udostępnił Tadeusz Waluga dnia 2020-04-20
    opracował Tadeusz Waluga dnia 2020-04-20
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Plan postępowań rok 2020

  Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie MZUiM w Chorzowie przewiduje przeprowadzić  w 2020 roku.


  Lista załączników
  1. Plan postępowań rok 2020
    udostępnił Sabina Cieślik dnia 2020-03-02
    opracował Sabina Cieślik dnia 2020-03-02
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 roku

  Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 roku


  Lista załączników
  1. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 roku
    udostępnił Tadeusz Waluga dnia 2019-01-23
    opracował Tadeusz Waluga dnia 2019-01-23
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018

  Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018


  Lista załączników
  1. Plan postępowań 2018
    udostępnił Wojciech Lesik dnia 2018-01-18
    opracował Wojciech Lesik dnia 2018-01-18
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Plan Postępowań o udzielenie zamówień w 2017 r.

  Plan Postępowań o udzielenie zamówień w 2017 r.


  Lista załączników
  1. Plan postępowań 2017
    udostępnił Wojciech Lesik dnia 2017-01-25
    opracował Wojciech Lesik dnia 2017-01-25
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zamówienia publiczne

  Archiwum dostępne pod adresem http://bip.mzuim.chorzow.pl/kategoria_1.html

    udostępnił Wojciech Lesik dnia 2016-10-27
    opracował Wojciech Lesik dnia 2016-10-20
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra