Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie serwis informacyjny
Strona główna
Struktura organizacyjna
 • Statut
 • Dyrekcja jednostki
 • Regulamin organizacyjny
 • Rejestry i ewidencje
 • Struktura własnościowa, majątek
 • Status prawny
 • Przedmiot działalności i kompetencje
 • Tryb działania
 • Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 • Dane adresowe
  Zamówienia publiczne
  Projekty dofinansowane z UE - dotacje
  Miejska służba parkingowa
  Inżynieria ruchu
  Zespół ds. Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
  Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych
  Postępowania odszkodowawcze
  Oferty pracy
  Kontrole
  Majątek jednostki
  Sprawozdania finansowe
  Dane osobowe - klauzula informacyjna
  Informacja o udostępnieniu kanałów technologicznych
  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
  Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • INŻYNIERIA RUCHU

    Zakres działań

  Do zadań Działu Inżynierii Ruchu należy w szczególności :
   
  ·    nadzór nad zleconymi pracami związanymi z bieżącym utrzymaniem, konserwacją i modernizacją sygnalizacji świetlnych, oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń
       bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  ·    opracowywanie projektów zmiany organizacji ruchu dla realizacji zadań własnych MZUiM,
  ·    współpraca w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami zarządzającymi ruchem, zarządami dróg i kolei, Policją i Strażą Miejską. 
  ·    opiniowanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu, projektów sygnalizacji świetlnej i rozpatrywanie wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu,
  ·    przekazywanie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu do realizacji,
  ·    prowadzenie kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, sygnalizacji świetlnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich
       zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu,
  ·    uzgadnianie i opiniowanie geometrii drogi w dokumentacji technicznej dotyczącej budowy dróg (m.in. lokalizacja zjazdów, parkingów, geometria skrzyżowań).
  ·    prowadzenie wewnętrznego audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego realizowanych inwestycji drogowych na terenie miasta.
  ·    bieżąca analiza i ocena stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego – prowadzenie cyfrowej mapy wypadków.
  ·    przygotowywanie propozycji modernizacji elementów układu komunikacyjnego miasta w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

    udostępnił Wojciech Lesik dnia 2016-10-18
    opracował Wojciech Lesik dnia 2016-10-18
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra