Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie serwis informacyjny
Strona główna
Struktura organizacyjna
 • Statut
 • Dyrekcja jednostki
 • Regulamin organizacyjny
 • Rejestry i ewidencje
 • Struktura własnościowa, majątek
 • Status prawny
 • Przedmiot działalności i kompetencje
 • Tryb działania
 • Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 •       -- Wnioski do pobrania
  Dane adresowe
  Zamówienia publiczne
 • Zamówienia ustawowe
 • Zamówienia z wyłączeniem ustawy
 • Plan postępowań
 • Projekty dofinansowane z UE - dotacje
  Miejska służba parkingowa
  Inżynieria ruchu
  Zespół ds. Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
  OGŁOSZENIA
  Oferty pracy
  Dane osobowe - klauzula informacyjna
  Informacja o udostępnieniu kanałów technologicznych
  Sprawozdania finansowe
  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
  Majątek jednostki
  Kontrole
  Postępowania odszkodowawcze
  Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych
  Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • STRUKTURA ORGANIZACYJNA   \  SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

    Informacja o sposobie przyjmowania i załatwiania spraw

  Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dn. 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z póżn. zm).

   Sposób przyjmowania i załatwiania spraw dotyczących skarg i wniosków reguluje dodatkowo Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. 2002 nr 5 poz. 46 z późn. zm).

   Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dn. 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.. 2058 z późn. zm.).

   O kolejności załatwiania lub rozstrzygania spraw decyduje kolejność ich wpływu.

  Ze względu na stopień złożoności sprawy oraz konieczność dokonania jej wszechstronnej analizy, w tym przeprowadzenia uzgodnień z innymi podmiotami (m.in. inne organy administracji samorządowej), rozpoznanie sprawy może przebiegać dłużej. Jednakże w każdym przypadku sprawy załatwiane są w terminach określonych ustawą z dn. 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, a w szczególnych rodzajach spraw w terminach określonych w odrębnych przepisach.

  Przyjmowanie spraw odbywa się w Biurze Obsługi Klienta w godzinach urzędowania.

  Szczegółowe informacje pod adresem http://mzuim.chorzow.eu/strefa-klienta/zalatw-sprawe/

    udostępnił Wojciech Lesik dnia 2023-06-19
    opracował Wojciech Lesik dnia 2016-10-20
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii
  1. Wnioski do pobrania
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra