Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie serwis informacyjny
Strona główna
Struktura organizacyjna
 • Statut
 • Dyrekcja jednostki
 • Regulamin organizacyjny
 • Rejestry i ewidencje
 • Struktura własnościowa, majątek
 • Status prawny
 • Przedmiot działalności i kompetencje
 • Tryb działania
 • Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 • Dane adresowe
  Zamówienia publiczne
  Projekty dofinansowane z UE - dotacje
  Miejska służba parkingowa
  Inżynieria ruchu
  Zespół ds. Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
  Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych
  Postępowania odszkodowawcze
  Oferty pracy
  Kontrole
  Majątek jednostki
  Sprawozdania finansowe
  Dane osobowe - klauzula informacyjna
  Informacja o udostępnieniu kanałów technologicznych
  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
  Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • STRUKTURA ORGANIZACYJNA   \  PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE

    Przedmiot działalności i kompetencje

  Miejski Zarząd Ulic i Mostów jest zarządem drogi, wykonującym obowiązki Prezydenta Chorzowa w zakresie zarządzania drogami publicznymi i przekazanymi w zarząd MZUiM drogami wewnętrznymi na terenie Chorzowa, oraz zarządzania wyznaczonymi miejscami do parkowania w strefach płatnego parkowania na terenie Miasta Chorzów.

  Do zakresu działania MZUiM należy w szczególności:

  • opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
  • opracowanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,
  • pełnienie funkcji inwestora,
  • utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych
   z drogą,
  • realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
  • przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
  • koordynacja robót w pasie drogowym,
  • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłaty kar pieniężnych,
  • prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
  • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
  • wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych
   i zabezpieczających,
  • przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
  • przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
  • wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
  • dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
  • sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym poza obszarami zabudowanymi,
  • prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą.
    udostępnił Wojciech Lesik dnia 2016-10-20
    opracował Wojciech Lesik dnia 2016-10-20
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra